Volebný program

Ochrana života a rodiny a manželstva

 • Ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť
 • Obrana tradičnej rodiny a podpora jej všestranného rozvoja
 • Obrana inštitútu manželstva ako zväzok muža a ženy

Podpora medzigeneračnej solidarity v rodinách

 • Podpora rozvoja viacgeneračného bývania (ŠFRB, ŠF)
 • Podpora rodičov na dôchodku zo strany pracujúcich detí formou časti sociálneho odvodu
 • Podpora študujúcich detí (štipendia)
 • zo strany pracujúcich rodičov formou časti sociálneho odvodu

Podpora rozvoja rodinného podnikania a zamestnanosti

 • Tvorba európskeho legislatívného aktu na podporu rozvoja rodinného podnikania
 • Podpora systémových opatrení EÚ pre tvorbu udržateľných pracovných miest pre mladých do 29 rokov (ESF)
 • Podpora systémových opatrení EÚ pre tvorbu udržateľných pracovných miest pre nezamestnaných od 50 rokov vyššie (ESF)

Podpora znalostnej ekonomiky – technologický rozvoj a inovácie

 • Etablovanie regionálnych technológických centier pre rozvoj inovatívnych projektov (ŠF)
 • Etablovanie regionálnych fondov rizikového kapitálu (ŠF, EIF)

Vyrovnávanie regionálnych rozdielov

 • Dohľad nad správnou implementáciou štrukturálnych fondov na roky 2014-20 pre regionálny rozvoj
 • Intervencia do procesu prostredníctvom Európskeho parlamentu a Európskej komisie