Kto som

Vážení priatelia,
V súčasnosti, možno ako nikdy predtým, rezonuje v našej spoločnosti, Európe ako aj v globálnom svete diléma ako hlboko sa človek odcudzil ozajstným pravým hodnotám, prirodzenému zákonu, ochrany svojej dôstojnosti a slobody. Nikto nemôže povedať, že sa ho táto téma netýka. Zostať ľahostajný k ochrane hodnoty tradičnej rodiny a života od počatia až po prirodzenú smrť, znamená ustúpiť tým, ktorí v mene neohraničenej slobody človeka relativizujú tieto hodnoty a idú ďaleko za hranice prirodzenosti, a teda Božieho zákona.

Úzke finančné skupiny manipulujúce politiku a rozhodnutia mnohých národných vlád potrebujú pre naplnenie svojich egoistických mocenských záujmov socialne a ekonomicky závislé masy bez akýchkoľvek duchovných hodnôt a vzájomných väzieb vrátane rodinných.

Kresťania a zvlášť my kresťanskí politici stojíme pred vážnou výzvou ako čeliť týmto hrozbám, ako brániť tradičnú rodinu a chrániť život. Tradičná rodina je zárukou, že život v celej jeho prirodzenosti bude vážený a chránený a spoločnosť sa bude zdravo rozvíjať.

Ako kresťanský demokrat som sa v celom mojom doterajšom politickom angažovaní venoval podpore týchto hodnôt cez praktickú podporu tradičnej rodiny. Relativizácia hodnoty tradičnej rodiny totiž nie je iba výsledkom ideologických kampaní, ale predovšetkým sociálno-ekonomickou závislosťou členou rodín od stále silnejúcich liberálnych systémov. Aj preto sú moje aktivity zamerané na oblasť sociálne trhového hospodárstva so snahou vytvárať legislatívne, inštitucionálne a podnikateľské zázemie pre podporu nezávislých ekonomických aktivít jednotlivcov a rodín. Dôkazom sú moje viaceré legislatívne návrhy, ako napríklad zákon o rodinnom podnikaní, zákon o medzigeneračnej solidarite v rodinách, viaceré novely zákonov o zamestnanosti a pod.

Som presvedčený, že tieto návrhy po ich presadení v slovenskej a európskej legislatíve môžu významným spôsobom oslobodiť jednotlivcov a rodiny od sociálno-ekonomickej závislosti na štáte, upevniť väzby v rodinách, posilniť medzigeneračnú solidaritu v rodinách a zároveň chrániť našu národnú, kultúrnu a náboženskú identitu.

Chcem vás ubezpečiť, že som pripravený čeliť týmto aktuálnym a nebezpečným výzvam, tak na národnej ako aj európskej úrovni.

S úctou
Ján Hudacký

ŽIVOTOPIS

Dátum narodenia: 24.2.1959
Miesto narodenia: Vranov n/T.
Trvalé bydlisko: Prešov
Rodinný stav: Ženatý, 2 detí

Vzdelanie
• Technická univerzita Košice, Elektrotechnická fakulta, 1983
• Management Consulting Institute, 1991 (jednoročný kurz manažmentu)
• Durham University Business School, 1993-1994 (6 mesačný študijný program – podnikateľské poradenstvo)
• CEPAC Soissons – Francúzsko, 1994 (2 mesačný kurz – marketing pre MSP)
• USAID – Západná Virginia, USA, 1994 (1 mesačný študijný pobyt – rozvoj a podpora MSP)
• Georgetown University, Washington – Eastern Kentucky University, Katedra manažmentu a marketingu, 1998 (1 semestrálny študijný program – manažment a marketing)
• MASHAV – Centrum pre medzinárodné štúdie – Izrael, 2000 (2 mesačný študijný pobyt – ekonomický rozvoj)

Zamestananie
• 1983-1985, JRD Soľ, Hlavný energetik
• 1986-1992, ZPA – KŘIŽÍK Prešov, Vývojový pracovník, vedúci marketingový pracovník
• 1992-1993, Podnikateľské poradenské centrum, Riaditeľ
• 1993-2004, RPIC Prešov, Riaditeľ
• 2004-2009, Európsky parlament, Poslanec
• 2009-2010, RPIC Prešov, Projektový manažér
• 2010-2012, MDVRR SR, Štátny tajomník
• 2012- , NRSR, Poslanec – predseda Výboru pre hospodárske záležitostí

Politická a verejná činnosť
• 1992*- súčasnosť, KDH, Podpredseda pre hospodárstvo a podnikanie
• 2003-2004, Správna rada – EURADA (Brusel), člen
• 2002-2004, Asociácia kresťanských podnikateľov a manažérov, Viceprezident
• 2002-2004, Podnikateľská komisia Mesta Prešov, člen
• 2001-2004, Finančná komisia PSK, člen
• 1999-2001, Asociácia mikropôžičkových inštitúcií Slovenska, Prezident
• 1998-2002, Krajská rada sociálno-hospodárskeho rozvoja, člen
• 1998-2002, Finančná komisia Mesta Prešov, člen
• 1997-2004, Microfinance Centre of CEE (Varšava), člen

Znalosť jazykov

• Anglický jazyk – aktívne
• Ruský jazyk – pasívne
• Francúzsky jazyk – začiatočník

Záľuby, záujmy

• šport – futbal, tenis, plávanie
• čítanie kníh, história