Rodinné podnikanie

Návrh zákona o rodinnom podnikaní

Návrh zákona o rodinnom podnikaní (na stiahnutie)
Sociálne učenie Cirkvi a rodinné podnikanie (na stiahnutie)

Cieľ zákona:

 • napomôcť k udržiavaniu, upevňovaniu rodinných väzieb  a súdržnosti členov rodiny
 • napomôcť vytvárať  predpoklady pre zamestnanie členov rodiny a odbremeňovať štát od sociálnych výdavkov
 • zlepšiť podmienky pre stabilitu a ekonomickú nezávislosť rodín
 • zvýšiť spoľahlivosť a príťažlivosť podnikateľského prostredia
 • vytvoriť pravdivejšie vzťahy medzi rodinným podnikaním a sociálnym systémom
 • pomôcť vytvárať pocit väčšej zodpovednosti jednotlivých členov rodiny za výsledky rodinného podniku

Upravené právne formy rodinného podnikania:

Rodinná živnosťupravená právna forma na báze živnosti, kde minimálne jeden člen rodiny musí mať živnostenské oprávnenie a ostatní členovia rodiny sa v prípade záujmu môžu stať členmi rodinnej  živnosti v prípade, že nie sú uchádzačmi o zamestnanie.

Rodinná farma – upravená právna forma na báze samostatne hospodáriaceho roľníka, pričom minimálne jeden člen rodiny musí byť držiteľom osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Ostatní členovia rodiny sa môžu v prípade záujmu stať členmi rodinnej  farmy, len  ak nie sú uchádzačmi o zamestnanie.

Rodinná obchodná spoločnosť – upravená právna forma na báze spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti, v ktorej majú členovia rodiny nadpolovičnú väčšinu súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov základného imania spoločnosti a najmenej jeden z členov rodiny je členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom rodinnej obchodnej spoločnosti.

Stimuly pre založenie rodinných podnikov

 1. Zjednodušenie administratívy a odbremenenie podnikateľov od byrokracie cez spoločnú evidenciu a platenie daňovo – odvodových povinností za všetkých členov rodinného podniku spoločne – zníženie administratívnych nákladov.
 2. Zníženie základu dane rodinného podniku o nezdaniteľné časti základu dane každého člena rodiny rodinného podniku.
 3. Poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitného zákona (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) rodinnej živnosti a rodinnej farme na každého člena rodiny rodinného podniku, ktorý bol pred zápisom do evidencie rodinných podnikov evidovaný ako uchádzač o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.
 4. Možnosť rodinného podniku rozhodnúť sa plniť si svoje daňovo-odvodové povinnosti cez zaplatenie paušálnej dane. Rodinná paušálna daň je jednorázová platba, zahrňujúca daň z príjmov rodinného podniku, povinné sociálne poistenie a povinné zdravotné poistenie za všetkých členov rodiny rodinného podniku.
 5. Poskytnutie investičnej pomoci rodinnému podniku podľa osobitného zákona (zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na dobu 5 rokov, v prípade, že celkový počet členov rodiny pracujúcich v rodinnom podniku a zamestnancov rodinného podniku je najmenej 10.
 6. Umožnenie uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške násobku počtu členov rodinného podniku.